Thea von Harbou, the unknown woman who wrote “Metropolis”: en.wikipedia.org/wiki/Thea…